De adviesraad heeft op 13-09-2018 besloten (voorlopig tijdelijk) haar werkzaamheden op te schorten naar aanleiding van een conflict met het college van Burgemeester en Wethouders. In deze brief aan het college wordt de gang van zaken besproken die daartoe heeft geleid.

Kort samengevat weigert het college voorgedragen kandidaten te benoemen als lid. Dit maakt ons functioneren onmogelijk en is geen voorbeeld van behoorlijk bestuur, aangezien de kandidaten na een zorgvuldige procedure, in samenspraak met het ambtelijk apparaat, zijn voorgesteld.

Opschorting Werkzaamheden ASDS 13-09-2018

Op 25 september heeft het college per brief gereageerd (zie onder). De adviesraad zal zich in haar eerstvolgende vergadering (2 oktober) beraden op het vervolg.

Reactie College 25-09-2018